plenderu
loading...

Zarządzanie Nieruchomościami "DOM" kieruje ofertę zarządzania - administrowania nieruchomościami do właścicieli i użytkowników wszystkich rodzajów nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych.


Podstawową zasadą w naszej pracy jest partnerstwo w działaniu. Szacunek dla naszych klientów, partnerów oraz konkurentów. Oferujemy zarządzanie - administrowanie spełniające wszystkie wymogi prawa oraz pełną kontrolę właścicieli nad czynnościami kosztami wspólnoty.


Naszym celem jest stałe szukanie oszczędności w wydatkach związanych z utrzymaniem części wspólnych, szczególną uwagę zwracamy na zachowanie czystości w budynku i w jego otoczeniu, a także zachowanie dobrego stanu technicznego wszystkich elementów nieruchomości.

Czynności wykonywane w ramach zarządzania - administrowania nieruchomością wspólną uzgadniamy indywidualnie ze zlecającym, mogą one zawierać między innymi:

 • przygotowywanie materiałów na zebrania wspólnoty:
 • informacji, projektów uchwał i sprawozdań 
 • opracowywanie projektu rocznego planu gospodarczego 
 • tworzenie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością 
 • proponowanie miesięcznych zaliczek na podstawie prognozowanych rocznych kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości 
 • wystawianie faktur zaliczkowych bądź wg rzeczywistych kosztów danego miesiąca 
 • bieżące analizowanie stanu należności i zobowiązań 
 • prowadzenie dokumentacji nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego 
 • natychmiastowe reagowanie na zgłaszane awarie 
 • negocjowanie i zawieranie umów z dostawcami mediów i usług oraz ubezpieczycielami 
 • kontrola pracy sprzątaczek, dozorców, konserwatorów i ochrony 
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości wraz ze sprawozdawczością 
 • terminowe składanie wymaganych prawem sprawozdań i rozliczanie ewentualnych podatków 
 • zlecanie i dbanie o systematyczne i właściwe wykonywanie kontroli i przeglądów okresowych: kominiarskich, przeglądów - rocznych i pięcioletnich budynków, przeglądów przeciwpożarowych, pomiarów instalacji elektrycznych 
 • przygotowywanie i kontrola robót remontowych 
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności zarządcy i rocznych sprawozdań finansowych.

Postępujemy zgodnie z kodeksem etyki i standardami zawodowymi.

POBIERZ NASZĄ OFERTĘ

oferta wydruk oferty