plenderu

Czynności wykonywane w ramach zarządzania - administrowania nieruchomością wspólną uzgadniamy indywidualnie ze zlecającym, mogą one zawierać między innymi:

 • przygotowywanie materiałów na zebrania wspólnoty:
 • informacji, projektów uchwał i sprawozdań 
 • opracowywanie projektu rocznego planu gospodarczego 
 • tworzenie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością 
 • proponowanie miesięcznych zaliczek na podstawie prognozowanych rocznych kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości 
 • wystawianie faktur zaliczkowych bądź wg rzeczywistych kosztów danego miesiąca 
 • bieżące analizowanie stanu należności i zobowiązań 
 • prowadzenie dokumentacji nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego 
 • natychmiastowe reagowanie na zgłaszane awarie 
 • negocjowanie i zawieranie umów z dostawcami mediów i usług oraz ubezpieczycielami 
 • kontrola pracy sprzątaczek, dozorców, konserwatorów i ochrony 
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości wraz ze sprawozdawczością 
 • terminowe składanie wymaganych prawem sprawozdań i rozliczanie ewentualnych podatków 
 • zlecanie i dbanie o systematyczne i właściwe wykonywanie kontroli i przeglądów okresowych: kominiarskich, przeglądów - rocznych i pięcioletnich budynków, przeglądów przeciwpożarowych, pomiarów instalacji elektrycznych 
 • przygotowywanie i kontrola robót remontowych 
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności zarządcy i rocznych sprawozdań finansowych.